CIMINNA (PA)

www.ciminna.eu
Storia, arte, tradizione, costume, usi, verde, sole.......
Parte II Cap10
oom:MemorieDocumenti1911.
 

Canti e leggende

Usi e costumi di Ciminna

Dr Vito Graziano

Pubblicato MCMXXXV

Parte Seconda cap.10

Canti sacri.

1. Leggende

Padre Santi Grech1

Malta chiddu grana' omu nutricali,
Ca fu già Santu di quannu nasciu,
Pi finu chi a li predichi arrivau
Sempri chi addumannava lumi a Diu.

Una barbara donna confissau,
Di li piccati soi nun 1' assurviu ;
A la cumunioni la truvau,
'Ngannari idda vulia 1' eternu Diu.

Mentri ci dava 1' ostia sagrata
La manu si la 'ntisi tiattinuta ;
La donna ristau ddà addinucchiata
Di la virgogna si vitti scruputa.

La donna si susiu tutta adirata
Contru lu patri Santu s'impignau
E ristannu pi sempri arrabbiata
Pi moltu tempu lu perseguitau.

Lu patri Santu di Malta partiu,
L' amici e li parenti abbannunau.
Lu primu aiutu chi ci detti
Diu Una navi in Palermu lu purtau.

In Palermu truvau P. Branca tu,
Ch' è 1' oturi di tutti li dutturi,
D'impegnu 1' appi stu patri Letturi
Di purtarlu a Ciminna a pridicari.

A Ciminna capitau stu gran dutturi,
Ca fu mannatu di ddà banna mari,
Vinni pi dari esempiu e timuri,
A tutti ni vulia santificar!.

Li cosi soi facia di chiddi genti,
La mista la dicia triunfanti.
Chi lumi chi ci dava lu Signuri
Ca pridicava senza studiari !

Quannu di lu purpitu scinnia
A la so cammaredda ìa a ripusari ;
Ogni acidduzzu a li peri ci la,
Iddu ci sparila lu so manciari.

Li cantinati soi facia luntanu
Pi dari a lu so corpu strazioni,
Monacu si vistiu duminicanu
Pi disprizzari la tintazioni.

Un iornu 'n campagna fu 'nvitatu
D'amici soi pi divirtimentu,
Lu corpu sutta 'a ficu appinnicatu
Lu spiritu cumparsi a lu cunventu.

E di campari chist'omu finiu,
La campana a martoriu sula sunau2,
L' arma si la pigghiau 1' eternu Diu
E a stu munnu lu corpu ni lassau.

Di quantu ni chianceru cristiani
Di lacrimi s'inchìu tutta la strata,
Di niuru si visteru li giugali,
Ci hannu fattu gran pompi e funirali.

A fari parti nun guardati imprisi,
Friddu straurii e impruvisi,
La sapienza di Minicu di Masi
Ha nisciutu li parti a lu maltisi.

Pioggia di fuoco avvenuta nella seconda metà del secolo XVIII3.

Lu focu di lu celu s' ha paitutu
Pi castigari lu populu 'ngratu
Lu populu gridannu : aiuto ! aiutu !
Ma comu fazzu senza cunfissatu ?

La gran Signura altura s' ha partutu
La spata di li manu ci ha livatu :
Ti pregu, caiu figghiu, 'nta chist' ura
Lu populu mi mori di paura.

Li sacerdoti n' hannu (avurutu
Disponiri a Gesù Sagramintatu,
Lu sdeleramu (Te Deum) 1' hannu diciutu,
La binidizioni n' hannu datu.

Lu focu di lu celu torna arreri,
Subitu iu a prigari S. Micheli
E S. Vitu cu so putistati
Iu a prian la divina Maistati.

'Nta stu paisi avemu un picciriddu
Chi pi tuttu lu munnu è canusciutu
Di nomu si chiama S. Vitu,
Ch' è prutitturi di lu nostru Statu.

(1) Dott. V. Graziano - Ciminna, Memorie e documenti, Palermo 1911, pag-«ine 214-217.
(2) Esempi di campane che suonano da sole nella morte dei cristiani non mancano. Infatti nella Vita di S. Aldebrando, vescovo di Fossontbrone, scritta dal P. Ri-dollo Macia Capp. si legge a pag. i 93: -Spiiate appena ebbe Aldebrando gli ultimifiati, le campane della Cattedrale non tocche da mortai mano suonarono a lutto la morte del loro amato pastore». E tate (atto è narrato pure nelle lezioni storielle del santo, vissuto nel secolo XII, con le leguenti parole : In hora exilus animae Illius ex hoc corpore campanile ma/or» Ecclesiae, quam file a fundamenlìs excìtaoeral, omnes nulla eas /tornine movente tonuerunt ».
(3)Fu una delle tante piogge di polveri meteoriche roisastre, trasportate dal vento africano del Sahara. Per 1' ignoranza di quei tempi fu creduta una pioggia di fuoco e perciò produsse gran teaore nel popolo. Di essa esiste ancora una vaga tradizione, ed un antico quadretto di cm. 23 X cm. 16 in pittura su cristallo, da me visto nella casa del Can. Caleca Salvatore, sembra confermare 1'avvenimento. Esso rappresenta il santo e vicino a lui, in piccolo, il santuario e il bosco e in alto nuvole rossastre.

Top
2. Rotari

Rosario del SS. Sacramento che si canta nelle chiese e nella processione del Corpus Domini.

Gloria :

Santissimi! Sagramentu,
Vi prumettu in ogni tempu
Vinirivi a visitali 1
Vui m' aviti a pirdunari.
O chi avissi la gran sorti
Di riciviri a vui a la morti !
Ogni ura e ogni mumentu
Ludamu lu Sagramentu,
Viva Maria senza piccatu
Viva Gesù Sagramintatu.

Ave. :

Deci milia e centu 2
E lodamu 'u Sagramentu

Si risponde :

Oggi e sempri sia ludatu
Nostru Diu Sagramintatu.

Si ripete dieci volte e forma una posta.
Dieci poste.

Salve:

Viniti, ancili santi,
'Nta stu regnu infilici,
Viditi quantu fici
Stu Diu d' amuri.
Pi mia stu gran Signuri
'Nta 1' ostia sta misu,
Cibu di paradisu
A mia si duna.
E dunni sta furtuna,
Miu Diu, dunni pruveni ?
Di stu infinita beni
iu nun su dignu.
La gloria e lu pignu,
La suprema dulcizza
La vera cuntintizza
Cu Diu si godi.
Ed iu cu tanti modi
A stu munnu attaccata,
Lu me' cori ingannatu
A Diu mai pensa.
Pietà, summa climenza,
Infiammarmi d' affetti!,
Giacché d'ogni difettu
lu mi nni pentu.
Divinu Sagramentu,
Vui m'aviti ad aiutari,
Vui m'aviti a cunsulari
In paradisu.

Top

Rosario del SS. Crocifisso che si canta nella chiesa di S. Giovanni Battista e nella processione della sacra immagine, che si venera nella detta chiesa.

Gloria :

Gesù min appassiunatu,
Alla cruci fustivu 'nchiuvatu,
Lu me' cori è accussi ingratu
Chi nun chianciu lu piccatu.
lu vi vegnu a visitari3
Vui m'aviti a pirdunari.

Ave :

Deci milia voti 4
E lodamu lu Redenturi.

Si risponde :

E lodamu sempri spissu A Gesù lu Crucifissu.
Si ripete dieci Dotte e forma una posta. Dieci poste.
Salve : Redenturi miu binignu,
Vui muristivu supra un lignu,
Pi la vostra passioni Dati a mia salvazioni.

Rosario dell'Ascensione.
Si canta dal 25 aprile fino al giorno del Corpus Domini.

Gloria :

Gesù Nazarenu re di la lurìa
Aviti pietà di l'arma mia.
Ave: Beddu iornu chi è chistu
In celu acchiana Gesù Cristu.

Si risponde :
Addumannamu ed ottinemu
Tutti i grazi chi vulemu.

Si ripete dieci volte e forma una posta. Sette poste.

Top

Rosario della Madonna di Loreto.

Gloria :

Virgini bedda e pura Gioia di l'arma mia.
Dulcissima Maria
Matri di pietà
.
Ave :
Biniditta chidda ura
Chi nasciu sta gran Signura.

Si risponde :
Biniditta ddà iurnata
Chi fustivu annunziata.


Si ripete dieci volte e forma una posta.
Sette poste.

Salve :
Di vi salvi, riggina
E matti di Loritu,
In celu fa cummitu
Cui ama a Diu.
Ama stu cori miu,
Spizzatimillu vui,
!u chianciu li me' eri uri
Chi haiu fattu.
Avemu a fari un pattu
Lassai
li piccati,
Murennu in paradisu
A mia partati.
E in paradisu sia
Cu l'anelli e li santi
Fra festi soni e canti
Matri Maria.
Sta sorli fussi mi
a
Viniri a ssu cummitu,
Viva la bedda Matri Di Lurilu.

Rosario dell'Assunta che si canla nelle chiese e nelle cappellucce delle vie nella prima quindicina d' agosto.

Gloria :

Maria pi so biddizza
E la noslra cuntintizza.
Oh chi stidda luminosa
Di lu Spiritu Santu è spusa :
E godiri la vulemu
Nui pi
sempri in paradisu.
Ave:
Maria chi è Assunta in celu
E di l'a
ncili adurata.
Si risponde :
Adurata fu riggina
Di la Trinità Divina

Si ripete dieci volte e forma una posta.
Cinque poste.

Top

Rosario di S. Vito che si canta nella chiesa e nella processione del detto santo e in ogni calamità pubblica.

Gloria :

Santu Vitu cu pazienza
Vui facistivu pinitenza,
Cu lu vostra beddu visu
Vi guditi lu paradisu,
E pagati lu Signuii
Pi nuatri piccatun
E la grazia chi vurria
E sarvari l'arma mia.

Ave :
D'ogni mali libbirati
Ogni terra ogni citati.

Si risponde :
E lodamu di tutturi
Santu Vit
u prutitturi.

Si ripete dieci Volte e forma una posta.
Cinque poste.

Salve :
Santu Vitu di Ciminna
Prutitturi ed avvucatu,
Vui prigati nostru Diu
Chi ni libbera ogni piccatu.
Di la fami, pesti e guerra
D'ogni mali e infirmitati,
Di castighi di la terra
Iddu ottani piata.
Ho chi bedda nostra sorti
D'avirilu prutitturi !
E n'otteni bona morti
Ca
è lu nostro difinsuri.

Rosario di S. Pasquale.

Gloria :

S. Pasquali gruliusu,
Lu me cori è confusa
Alligratimillu vui,
S. Pasqu
ali aiutatìmi vui.
Ave :
S. Pasquali virgineddu,
Tutt
u puru e tuttu beddu.
Si risponde ;
Siti veru 'nnamuratu
Di Gesù Sagramintatu.


Si ripete dieci volle e forma una posta.
Sette poste. Noti ha Salve.

Quando si chiede una grazia a S. Pasquale, questi avverte con umori, e quando la grazia si concede i rumori si ripetono, e viceversa
.
Top


Rosario di l'armi sacerdoti 5.

Questo rosario si recita in vari modi, ma il più comune è il seguente :

Gloria :

Armi sacerdoti cappuccini, Chi a Diu siti vicini
Avanti 1' eternu Patri vi nni iti,
Pi carità sta grazia mi faciti
Ca nun oscura sta iurnata
Voggh
iu esseri cunsulata.
Un patrinostru.

Ave :
Requia materna dona sdomini
(
Requiem aeternam dona eis, Domine).
Si risponde :
Luci perpetua scatta a me.
(E
t lux perpetua luceat eis).

Si ripete dieci volle e forma una posta.
Nove poste.

Dopo ogni posta si recitano un patrinostru e un' avemmaria. Alcune volte la grazia che si domanda è il male del prossimo. Allora la preghiera diventa uno scongiuro e il rosario si chiama di minnitta (vendetta) o a lu scuru.
Si recita pure per nove giorni. È. composto della sola avemaria :

Ave :
Tri 'mpisi, tri uccisi e tri annigati
Tutti no
vi vi icati.
Si risponde :
Avanti 1' Eternu Patri vi 'nni iti
E sta grazia mi faciti
Ca nun scura sta iurnata
Vogghiu essiri cunsulata.

Si ripete dieci volte e forma una posta.
Nove poste.

Dopo ogni posta si recitano un gloria, un patrinostru e un requiem.

Durante i nove giorni, nei quali si fanno i viaggi alla chiesa dei Cappuccini, appariscono alcuni segni dai quali si può conoscere che la grazia sarà concessa : il raglio di un asino, il latrato di un cane, il canto di una persona o di un gallo e qualunque specie di rumore, magari la scrusciu di un carretto o il ronzio di un apone. Se nulla si ode, è segno che la grazia non sarà concessa 6.

 

(1) L(1) Se li canta nella detta processione si dice: accumpagnarì.
(2) Nella seconda polla ti canta : Vintimilia e centu, e coti di seguito fino a centu milia e centu, e (1) Se si canta nella processione si dice accumfagnari.
(2) Nella seconda posta si canta : Vintimilia noli, e così di seguito fino a ccnlo-milla voli..che corrisponde alla decima posta.
(2) L(1) I detti rotali tono in sostanza quelli dei corpi decollati di Palermo, molto popolari in tutta la Sicilia. Nel primo rosario s invocano, secondo me, le anime dei santi cappuccini, le quali in vita furono buone e quindi non possono chiedere a Dio che il bene ; nel secondo, invece, sono invocate te anime di coloro che in vita furono mostri della società e sebbene beatificati in cielo dal popolo, sembrano ad esso maggiormente disposte a chiedere a Dìo il male del prossimo.a . (I) Nella chic» dell'ex convento dei Cappuccini esiste un quadro tu tela in cui tono dipinti alcuni tanti dell' ordine cappuccino ed è inteso volgarmente col nome di quadro di l'armi sacerdoti. 11 popolo ha una grande devozione al detto quadro e vi ricorre in tutti i suoi bisogni, recitando a piedi scalzi il rosario dalla propria caia fino alia porta della detta chiesa per nove giorni, e può farsi a solo o in più persone. Al nono giorno la persona che ha fatto la novena si deve comunicare e accendere la lampada o una candela dinanzi ai detto quadro. Quando la persona che desidera la grazia non è in condizioni di uscire, può recitare il rosario nella propria casa tra la mezzanotte e i' alba o farlo recitare da qualche persona, alia quale deve fare una elemosina.

Top

3. Invocazioni e preghiere

Invocazioni e preghiere.

O bedda Matri di 1' Agunizzanti 1
Chi siti miraculusa veramenti
Ca miraculi n'aviti fattu tanti,
Pi vui s'hannu saivatu tanti genti.
Vui siti 'na culonna di damanti,
Siti Matti di Cristu onniputenti,
Cu è divotu di Maria l'Agunizzanti
Si
godi 'u paradisu eternamenti.

Alla Madonna dell' Udienza dipinta in un antico e pregevole quadro, esistente nella chiesa di S. Giovanni Battista in Ciminna.

Riggina chi di sabatu nascistivu
Di sabatu m'haviti a cunsulari,
Pi chiddu beddu fruttu chi facistivu
Chi ha nasciutu la notti di Natali,
Chidda matina tri missi dicistivu
Pi Hnu a li pairini cunsulastivu,
Aiutatimi Maria ca mi pirisciu,
Vui sula mi putiti cunsulari.

Alla stessa :
Bedda Matri di 1' Urienza
Di vui vogghiu l'assistenza,
Pi mezzu di Gesù Giuseppe a Maria
T
utti li grazi cuncessi vurria.Bedda Matri di la Purtedda 1
Sta passarmi! na puvuredda,
Pi lu figghiu chi aviti 'mbrazza
Cunciritici sta grazia.

Nei casi di parti difficili si dice :
Bedda Matri di la Purtedda, S
catinati sta puvuredda,
Pi lu figghiu chi aviti 'mbrazza
Cunciritici sta gr
azia.


Madunnuzza di Cozzufirratu 2,
Tuttu lu munnu aviti giratu 3
Nni mia 'un ci aviti vinutu,
Vinitici ora e datimi aiutu,
E 1' aiutu chi vurria
E sarvari 1' arma mia.
Santu Vitu prutitturi
Siti amatu di lu Signuri
E si vui lu prighiriti
Tutti li grazi ottiniti.

S. Antoni lu peri mi doli 4,
C' è la nivi e nun pozzu viniri,
Haiu lu peri quantu un canali
S. Antoni mi lu fa passari 5

Santu Roccu gruliusu 6
Lu me cori è cuntusu,
Pi la vostra caritati
Di stu mali libbirati..


(1) E una cappelletta fuori l'abitalo, dove li venera la Madonna della Pietà
(2) Si venera in una chiesa omonima fuori I' abitato. Il quadro rappresenta ia Madonna di Monteserrato, il cui culto fu introdotto in Sicilia al tempo della denominazione spagnuola.
(3) Altri dicono : Tulli li casi aviti giratu.
(4) Si venera in una chiesa fuori 1' abitato, dal quale è separata da un burrone ed è dedicata al detto tanto.
(5) Altri aggiungono : Vui mi ovili a pirdunari . Si 'un vi vegnu a visilari.
(6)Sivenerain una chiesa fuori l'abitato, dedicata al detto unto.
.

Top